Ngày cập nhật: 16-04-2024
- Dấu X là không xác định số lượng.
- Để xem thông tin chi tiết, sinh viên vui lòng nhấp chuột vào tên từng đơn vị.
- Nhà trường sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tuyển dụng của các đơn vị khác.
Y khoa
37
Y học dự phòng
4
Y học cổ truyền
2
Dược học
2
Điều dưỡng
9
Kỹ thuật xét nghiệm y học
7
Y tế công cộng
4
Y khoa
24
Răng Hàm Mặt
2
Y học dự phòng
2
Điều dưỡng
20
Kỹ thuật xét nghiệm y học
3
Kỹ thuật hình ảnh y học
3
Răng Hàm Mặt
1
Điều dưỡng
10
Kỹ thuật hình ảnh y học
1
Y tế công cộng
3
Y khoa
10
Răng Hàm Mặt
1
Kỹ thuật hình ảnh y học
1
Y khoa
10
Y học dự phòng
5
Điều dưỡng
2
Kỹ thuật hình ảnh y học
3
Y tế công cộng
2
Y khoa
10
Răng Hàm Mặt
4
Điều dưỡng
10
Kỹ thuật hình ảnh y học
4
Y khoa
4
Răng Hàm Mặt
2
Kỹ thuật xét nghiệm y học
1
Kỹ thuật hình ảnh y học
2
Y khoa
3
Răng Hàm Mặt
1
Y học cổ truyền
1
Dược học
1
Điều dưỡng
7
Kỹ thuật hình ảnh y học
1
Y tế công cộng
2
Y khoa
5
Răng Hàm Mặt
1
Y học dự phòng
1
Điều dưỡng
5
Răng Hàm Mặt
20
Điều dưỡng
10
Y khoa
5
Dược học
5
Điều dưỡng
20
Kỹ thuật xét nghiệm y học
5
Kỹ thuật hình ảnh y học
3
Y tế công cộng
5
Y khoa
8
Y học dự phòng
1
Dược học
9
Điều dưỡng
24
Kỹ thuật xét nghiệm y học
1
Y tế công cộng
8
Y khoa
20
Y học dự phòng
10
Dược học
5
Điều dưỡng
35
Kỹ thuật xét nghiệm y học
2
Kỹ thuật hình ảnh y học
3
Y tế công cộng
8
Dược học
2
Tuyển thêm 2 nhân viên quản lý tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược Huế
Chi tiết
Răng Hàm Mặt
1
Điều dưỡng
7
Kỹ thuật hình ảnh y học
2
Y khoa
3
Răng Hàm Mặt
1
Y tế công cộng
2
Điều dưỡng
5
Y tế công cộng
4
Y khoa
6
Răng Hàm Mặt
1
Y học dự phòng
1
Y học cổ truyền
1
Điều dưỡng
30
Y tế công cộng
2
Điều dưỡng
20
Kỹ thuật hình ảnh y học
3
Y khoa
10
Răng Hàm Mặt
3
Y học dự phòng
5
Điều dưỡng
80
Kỹ thuật hình ảnh y học
5
Y tế công cộng
5
Y khoa
26
Điều dưỡng
50
Kỹ thuật hình ảnh y học
1
Y khoa
4
Răng Hàm Mặt
4
Điều dưỡng
20
Y khoa
50
Y học dự phòng
2
Dược học
5
Điều dưỡng
30
Kỹ thuật xét nghiệm y học
4
Y khoa
105
Y học dự phòng
9
Y học cổ truyền
1
Dược học
2
Y khoa
X
Kỹ thuật xét nghiệm y học
X
Kỹ thuật hình ảnh y học
X
Y khoa
10
Răng Hàm Mặt
2
Y học dự phòng
5
Y học cổ truyền
2
Dược học
5
Điều dưỡng
30
Kỹ thuật xét nghiệm y học
5
Kỹ thuật hình ảnh y học
5
Y tế công cộng
2
Y khoa
30
Răng Hàm Mặt
15
Y học dự phòng
5
Y học cổ truyền
15
Điều dưỡng
100
Kỹ thuật xét nghiệm y học
30
Kỹ thuật hình ảnh y học
30
Y tế công cộng
5