Sinh viên

Trợ cấp xã hội
Ngày cập nhật 21-06-2022| Chế độ chính sách
Thực hiện theo Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.

STT

Đối tượng

Mức TCXH

1

Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao hoặc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

840.000 đồng/học kỳ

2

Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa

600.000 đồng/học kỳ

3

Sinh viên là người tàn tật theo quy định chung của Nhà nước và gặp khó khăn về kinh tế, khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên do tàn tật, được Hội đồng y khoa có thẩm quyền xác định.

600.000 đồng/học kỳ

4

Sinh viên thuộc hộ nghèo.

600.000 đồng/học kỳ