Sinh viên

Hỗ trợ chi phí học tập
Ngày cập nhật 21-06-2022| Chế độ chính sách
Thực hiện theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

STT

Đối tượng

Mức HTCPHT

1

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Không áp dụng đối với sinh viên: Cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, học ĐH sau khi hoàn thành chương trình dự bị.

60% mức lương cơ sở, được hưởng 10 tháng/năm học/sinh viên.