Sinh viên

Chính sách tín dụng đối với sinh viên
Ngày cập nhật 21-06-2022| Chế độ chính sách
Theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 và Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04 tháng 04 năm 2022

- Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên và Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Điều kiện vay vốn cụ thể như sau:

+ Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ
nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

+ Sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

+ Sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh
tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban
nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

+ Mức vay vốn tối đa là 4.000.000 đồng/tháng/ sinh viên.

+ Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày đối tượng được
vay vốn bắt đầu nhận vốn vay cho đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi) được ghi trong
hợp đồng tín dụng

- Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04 tháng 04 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Điều kiện vay vốn cụ thể như sau:

Là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (có bố hoặc mẹ hoặc bố và mẹ mất do dịch Covid-19). Đồng thời, những sinh viên này không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức.

+ Mức vốn cho vay tối đa là 10 triệu đồng/ sinh viên; với lãi suất 1,2%/năm, được sử dụng để mua máy tính, thiết bị đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, các thiết bị ghi hình kỹ thuật số (webcam), thiết bị thu thanh (microphone).

+ Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng. Đối với sinh viên trực tiếp đứng tên vay vốn thì tại thời điểm vay vốn, nếu thời gian dự kiến kết thúc khóa học còn từ 24 tháng trở lên thì thời hạn cho vay tối đa được tính từ ngày vay đến hết 12 tháng sau thời điểm dự kiến kết thúc khóa học.