Sinh viên

Hỗ trợ học tập đối với sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
Ngày cập nhật 21-06-2022| Chế độ chính sách
Thực hiện theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

STT

Đối tượng

Mức HTHT

1

Sinh viên thuộc 16  dân tộc dân tộc thiểu số rất ít người (có số dân dưới 10.000 người): Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ.

100% mức lương  cơ sở/người/tháng, được hưởng 12 tháng/năm.