Theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy chế về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Năm học 2023-2024

Danh sách Giảng viên thỉnh giảng 2023-2024PDF

Năm học 2022-2023

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2022-2023PDF
Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2022-2023PDF
Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2022-2023PDF
Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2022-2023PDF
Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2022-2023PDF
Danh sách Giảng viên thỉnh giảng 2022-2023PDF

Năm học 2021-2022

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2021-2022PDF
Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2021-2022PDF
Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2021-2022PDF
Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2021-2022PDF
Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2021-2022PDF
Danh sách Giảng viên thỉnh giảng 2021-2022PDF
KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC, ĐẠI HỌC HUẾPDF

Năm học 2020-2021

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2020-2021PDF
Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2020-2021PDF
Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2020-2021PDF
Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2020-2021PDF
Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2020-2021PDF

Năm học 2019-2020

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020PDF
Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020PDF
Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2019-2020PDF
Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020PDF

Năm học 2018-2019

Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018-2019PDF
Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2018-2019PDF
Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2018-2019PDF
Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018-2019PDF

Năm học 2017-2018

Báo cáo 3 công khai năm học 2017-2018PDF

Năm học 2016-2017

Biểu mẫu 20: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017PDF
Biểu mẫu 21: Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017PDF
Biểu mẫu 22: Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm 2016-2017PDF
Biểu mẫu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm 2016-2017PDF
Biểu mẫu 24: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học PDF
Biểu tổng hợp: Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại họcPDF
Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Trường Đại học Y Dược, Đại học HuếPDF

Năm học 2015-2016

Báo cáo ba công khai năm học 2015-2016PDF