Sinh viên

Chính sách đối với người khuyết tật
Ngày cập nhật 21-06-2022| Chế độ chính sách
Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương Binh và xã hội, Bộ Tài chính về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật.

STT

Đối tượng

Mức hỗ trợ

1

Sinh viên là người khuyết tật theo quy định của Nhà nước thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

Không áp dụng chế độ này đối với sinh viên là người khuyết tật đã được hưởng học bổng chính sách theo quy định tại Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ (hệ cử tuyển).

- Được hưởng học bổng bằng 80% mức lương cơ sở và được cấp học bổng 10 tháng/năm học.

- Được hỗ trợ kinh phí để mua phương tiện, đồ dùng học tập với mức 1.000.000 đồng /người/năm học.