ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Nguyễn Anh Vũ

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giám đốc Trung tâm

Trần Văn Huy

Giáo sư, Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

Nguyễn Đình Toàn

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Phó trưởng Bộ môn

Hoàng Anh Tiến

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Phó trưởng Bộ môn

Lê Phước Hoàng

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo tài

Nguyễn Hoàng Thanh Vân

Tiến sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Trương Xuân Long

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Nguyễn Xuân Nhân

Thạc sĩ

Giảng viên

Ngô Thị Minh Thảo

Bác sĩ

Giảng viên

Lê Thanh Minh Triết

Bác sĩ

Giảng viên

Hoàng Ngọc Diệu Trâm

Bác sĩ

Giảng viên

Trần Duy Khiêm

Bác sĩ

Giảng viên

Võ Thị Hoài Hương

Thạc sĩ

Giảng viên

Văn Thị Minh An

Thạc sĩ

Giảng viên

Đoàn Phạm Phước Long

Thạc sĩ

Giảng viên

Phạm Minh Trãi

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Duy Duẫn

Thạc sĩ

Giảng viên

Trung Trần Quang

Thạc sĩ

Giảng viên

Hoàng Bùi Bảo

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

Lê Văn Chi

Tiến sĩ

Giảng viên

Võ Tam

Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

Đặng Thị Khánh Thảo

Thạc sĩ

Chuyên viên

Tôn Nữ Nam Trân

Thạc sĩ

Chuyên viên