Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về chuyên ngành Âm ngữ trị liệu và Thính học, hỗ trợ việc thành lập phòng Âm ngữ...
Nhằm nâng cao năng lực cho giảng viên và sinh viên ở Việt Nam thông qua việc xây dựng chương trình đào tạo theo hướng áp dụng...
Cung cấp trang thiết bị cho Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế
nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và bệnh...
Nâng cao năng lực học tập và nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên Trường Đại học Y - Dược Huế
Nâng cao năng lực đào tạo sau đại học về y sinh học theo tiêu chuẩn quốc tế và chuyển giao công nghệ giữa các trường đại...
Nâng cao năng lực đào tạo sau đại học về y sinh học theo tiêu chuẩn quốc tế và chuyển giao công nghệ giữa các trường đại...