ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Nguyễn Hoàng Bách

Tiến sĩ

Phụ trách Trung tâm

Trần Anh Hùng

Thạc sĩ

Phó Giám đốc Trung tâm

Hoàng Thanh Hải

Thạc sĩ

Chuyên viên

Trần Khánh Toàn

Thạc sĩ

Chuyên viên

Hầu Phước Trung

Kỹ sư

Kỹ thuật viên

Nguyễn Minh Huy

Thạc sĩ

Chuyên viên

Trần Nguyễn Quang Tiến

Cử nhân

Chuyên viên

Phan Thanh Luân

Cử nhân

Chuyên viên