Nhân sự

Hoàng Thanh Hải

Hoàng Thanh Hải

Thạc sĩ

Khoa Cơ bản Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ Trung tâm Công nghệ Thông tinChuyên viên


Lĩnh vực nghiên cứu

- Mạng máy tính, Quản trị hệ thống mạng máy tính, Thiết kế hệ thống mạng máy tính - Mạng MANET