ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Lê Thanh Thái

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

Nguyễn Nguyện

Tiến sĩ

Phó trưởng Bộ môn

Dương Thị Mỹ

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo tài

Võ Đoàn Minh Nhật

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Đặng Thanh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Ngọc Khanh

Bác sĩ CKII

Giảng viên

Nguyễn Đắc Hưng

Bác sĩ

Giảng viên