Điều dưỡng

Cử nhân Điều dưỡng

4 năm

Đại học Chính quy

7720301

THPT Quốc gia


Chương trình đào tạo

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

(NURSING)

MÃ SỐ: 7720301

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng có y đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực nghề điều dưỡng ở trình độ đại học, có sức khoẻ; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về thái độ:

- Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo luật pháp, chính sách của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

- Trung thực, khách quan, thận trọng, ý thức làm việc hiệu quả trong thực hành nghề nghiệp, chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

- Tôn trọng quyền của người bệnh.

- Có ý thức phát triển nghề nghiệp, học tập liên tục và suốt đời.

1.2.2. Về kiến thức:

Người điều dưỡng có kiến thức vững vàng về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chuyên ngành về khối ngành khoa học sức khoẻ và ngành điều dưỡng; các nguyên tắc thực hành điều dưỡng, chăm sóc; lấy bệnh nhân và gia đình làm trung tâm; có kiến thức vững vàng về sự tác động qua lại giữa môi trường và sức khỏe con người; các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

1.2.3. Về kỹ năng:

- Người điều dưỡng có những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết:

- Hành nghề theo pháp luật nhà nước và đạo đức nghề nghiệp.

- Thực hiện đầy đủ và thành thạo, lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng khi chăm sóc người bệnh.

- Thực hành đảm bảo sự an toàn, đảm bảo chất lượng chăm sóc toàn diện ổn định và liên tục. Cung cấp môi trường chăm sóc an toàn và quản lý nguy cơ.

- Sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.

- Thực hành chăm sóc phù hợp với văn hóa người bệnh. Có đủ khả năng cung cấp và hợp tác trong chăm sóc, thông tin giao tiếp với người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng. Thực hiện các mối quan hệ hợp tác với nhóm chăm sóc sức khỏe.

- Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.

- Tham gia phòng bệnh và phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương, đề xuất các biện pháp phối hợp để phòng chống dịch.

- Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của thầy thuốc, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với thầy thuốc để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh.

- Áp dụng Y học cổ truyền trong công tác chăm sóc và phòng bệnh.

- Tham gia công tác quản lý ngành, thực hành nghiên cứu khoa học điều dưỡng, tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng, nhân viên y tế.

1.2.4. Chức danh tốt nghiệp: Điều dưỡng Đa khoa

1.2.5. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

  Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Điều dưỡng.

 

2. Thời gian đào tạo     : 4 năm

 

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá : 133 đơn vị tín chỉChuẩn đầu ra
 1. Tên chương trình đào tạo (Tiếng Việt): Điều dưỡng
 2. Tên chương trình đào tạo (Tiếng Anh): Nursing
 3. Trình độ đào tạo: Đại học
 4. Mã ngành đào tạo: 7720301       
 5. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã dự thi xong kỳ thi THPT quốc gia: có kết quả thi và giấy chứng nhận tốt nghiệp (hoặc tương đương)
 6. Thời gian đào tạo: 4 năm
 7. Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung
 8. Số tín chỉ yêu cầu tối thiểu: 137 (chưa tính GDTC, GDQP)
 9. Thang điểm: Thang điểm 4 (tín chỉ)
 10. Điều kiện tốt nghiệp: Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo; Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên (thang điểm 4); Có chứng chỉ GDQP, GDTC, NNKC
 11. Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân Điều dưỡng
 12. Vị trí làm việc: Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số trung tâm, viện nghiên cứu có nhu cầu điều dưỡng.
 13. Khả năng nâng cao trình độ: Hệ thực hành (Chuyên khoa I), hệ nghiên cứu (Thạc sỹ, Tiến sỹ)