Dinh dưỡng

Cử nhân Dinh dưỡng

4 năm

Đại học Chính quy

7720401

THPT Quốc gia


Chương trình đào tạo

NGÀNH DINH DƯỠNG

(BACHELOR OF NUTRITION)

MÃ SỐ 7720401

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Cử nhân Dinh dưỡng có kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở ngành, kiến thức và kỹ năng chuyên ngành để giải quyết các vấn đề dinh dưỡng, an toàn thực phẩm thường gặp ở cộng đồng và dinh dưỡng tiết chế trong chăm sóc người bệnh; có phẩm chất đạo đức và tính chuyên nghiệp cao; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức

- Đạt yêu cầu chung trong toàn Đại học Huế về giáo dục chính trị, an ninh quốc phòng, giáo dục thể chất, ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

- Vận dụng được các kiến thức nền tảng của khoa học cơ bản, y học cơ sở, bệnh học, khoa học hành vi và các yếu tố ảnh hưởng sức khỏe, phương pháp nghiên cứu khoa học trong thực hành dinh dưỡng cộng đồng, dinh dưỡng tiết chế và an toàn thực phẩm.

- Vận dụng được các kiến thức nền tảng của khoa học dinh dưỡng, an toàn thực phẩm để lập kế hoạch và giải quyết hiệu quả các vấn đề dinh dưỡng ở bệnh viện và cộng đồng.

- Phân tích được các chính sách, pháp luật, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hệ thống y tế và hệ thống chăm sóc dinh dưỡng ở bệnh viện và cộng đồng.

1.2.2. Kỹ năng

- Lập được kế hoạch, triển khai thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, các chương trình tư vấn, truyền thông giáo dục dinh dưỡng ở bệnh viện và cộng đồng.

- Thực hiện được sàng lọc yếu tố nguy cơ dinh dưỡng, khám, đánh giá, chẩn đoán, can thiệp dinh dưỡng,  tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp cho từng bệnh nhân ngoại trú.

- Thực hiện được việc sàng lọc, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, khám, chẩn đoán, xây dựng và áp dụng can thiệp dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng, bệnh lý của các cá nhân người bệnh nội trú.

- Lập kế hoạch và thực hiện được các nghiên cứu cơ bản về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, tham gia đào tạo, bồi dưỡng và hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật ở bệnh viện và cộng đồng; Áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực hành nghề nghiệp dựa trên bằng chứng.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp thuyết trình trong môi trường làm việc đa văn hóa liên quan đến dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ để giao tiếp hiệu quả trong hoạt động chuyên môn, tham khảo tài liệu nước ngoài, nghiên cứu khoa học, giao lưu và hợp tác quốc tế.

1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Hành nghề dinh dưỡng phù hợp với các chuẩn mực đạo đức, bối cảnh kinh tế, văn hóa, xã hội, điều kiện kinh tế và các quy định của pháp luật.

- Phối hợp và giao tiếp tốt với đồng nghiệp, người bệnh, cộng đồng, lãnh đạo và các bên liên quan khác trong thực hành dinh dưỡng ở bệnh viện và cộng đồng.

- Có khả năng quản lý hiệu quả về thời gian, nguồn lực và áp lực để thực hiện tốt các hoạt động.

- Có năng lực tự chủ, trách nhiệm nghề nghiệp, trung thực, khách quan trong hoạt động chuyên môn,học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học và phát triển ngành.

1.2.4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng cử nhân Dinh dưỡng.

1.2.5. Trình độ ngoại ngữ, tin học

Sử dụng được tối thiểu một ngoại ngữ và tin học để nghiên cứu và học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

2. Thời gian đào tạo     : 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 133 đơn vị tín chỉ

 

 

 Chuẩn đầu ra

1. Tên chương trình đào tạo (Tiếng Việt): Dinh dưỡng.

2. Tên chương trình đào tạo (Tiếng Anh): Bachelor of Nutrition.

3. Trình độ đào tạo: Đại học.

4. Mã ngành đào tạo: 7720401.

5. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã dự thi xong kỳ thi THPT quốc gia: có kết quả thi và giấy chứng nhận tốt nghiệp (hoặc tương đương).

6. Thời gian đào tạo: 4 năm.

7. Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung.

8. Số tín chỉ yêu cầu tối thiểu: 133 (chưa tính GDTC, GDQP).

9. Thang điểm: Thang điểm 4 (tín chỉ).

10. Điều kiện tốt nghiệp: Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo; Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên (thang điểm 4); Có chứng chỉ GDQP, GDTC, NNKC.

11. Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân Dinh dưỡng.

12. Vị trí làm việc: Đảm nhiệm được các vị trí công tác của cử nhân dinh dưỡng trình độ đại học tại các cơ sở y tế, tham gia nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về y dược và các viện, trung tâm nghiên cứu.

13. Khả năng nâng cao trình độ: Hệ thực hành (Dinh dưỡng chuyên khoa cấp I, cấp II), hệ nghiên cứu (Thạc sỹ, Tiến sỹ).