Về việc triển khai biên soạn chương trình chi tiết đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ
TT CNTT | | 28-12-2015

           ĐẠI HỌC HUẾ                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Số: 918/TB-ĐHYD                                    TT Huế, ngày 25 tháng 03 năm 2015
 
THÔNG BÁO
Về việc triển khai biên soạn chương trình chi tiết
đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ
 
Căn cứ Biên bản số 827/BB-ĐHYD ngày 20/03/2015 của Hội nghị triển khai biên soạn chương trình chi tiết đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ, Nhà trường thông báo một số nội dung sau:
1. Đề nghị Các Khoa/ Bộ môn xây dựng đề cương chi tiết các học phần đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ của đơn vị mình theo mẫu đính kèm (có danh sách các học phần và đề cương mẫu kèm theo).
2. Thời hạn nộp:
- Các Khoa, Bộ môn gửi bản chương trình chi tiết các học phần cho Phòng Đào tạo Đại học tại CN. Nguyễn Thị Nhật Hoà và gửi file qua email: phongdaotao.huemed@gmail.com.
- Hạn cuối cùng vào ngày 20/04/2014 (thứ hai).
 
Nhận được thông báo này đề nghị Phòng Đào tạo Đại học, Ban Chủ nhiệm các Khoa, Bộ môn và các đơn vị liên quan khai triển thực hiện đúng các nội dung và thời gian qui định trên.
 
Nơi nhận:
- Các Khoa,BM toàn Trường
- Phòng ĐTĐH-CTSV
- Lưu TC-HC
 
 
CÙNG CHUYÊN MỤC

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Dược sĩ hệ Liên thông Chính quy từ Cao đẳng khóa 2020-2023.

Thăm dò ý kiến rộng rãi dự thảo Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo đổi mới ngành cử nhân Điều dưỡng