Về việc rà soát chương trình và thời khóa biểu giảng dạy Học kỳ II năm học 2014 - 2015
TT CNTT | | 19-01-2015
ĐẠI HỌC HUẾ                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TT Huế, ngày 12 tháng 01 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
Về việc rà soát chương trình và thời khoá biểu giảng dạy
Học kỳ II năm học 2014-2015
 
 
Thực hiện chương trình kế hoạch đào tạo đại học học kỳ II năm học 2014-2015. Nhà Trường thông báo một số nội dung sau:
1. Phòng ĐTĐH đã lập dự thảo chương trình và thời khoá biểu giảng dạy cho học kỳ II năm học 2014-2015, nội dung cụ thể được đưa lên trang web của Nhà trường (huemed-univ.edu.vn/Đào tạo Đại học/Quyết định-Thông báo mới). Đề nghị các Khoa/Bộ môn và cán bộ giảng dạy vào địa chỉ trên để xem kế hoạch giảng dạy chi tiết của các đối tượng thuộc đơn vị mình.
2. Sau khi các Khoa/Bộ môn góp ý, dự thảo chương trình và thời khoá biểu sẽ được điều chỉnh để thực hiện cho học kỳ II nên đề nghị các đơn vị rà soát kỹ các học phần, thời lượng giảng dạy trong học kỳ trước khi Nhà trường ký bản chính thức.
3. Đề nghị Khoa/ Bộ môn phản hồi các ý kiến bằng văn bản gửi về Phòng ĐTĐH trước ngày 16/01/2015 (gặp CN Phan Văn Thắng hoặc có thể gửi qua địa chỉ mail: phanthangtb@gmail.com).
 
                                                                                      TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                                    TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Nơi nhận:
- Các Khoa/ BM toàn trường;
- Lãnh đạo Phòng ĐTĐH.
 
 
 
                                                                          PGS.TS. NGUYỄN TRƯỜNG AN
/multidata/tb-ra-soat-chuong-trinh-va-tkb-hk2-2014-2015.zip
CÙNG CHUYÊN MỤC