Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học Điều dưỡng, kỹ thuật y học hệ chính quy, năm học 2012-2013
TT CNTT | | 27-01-2015

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 

Số: 62/TB/YD-TS2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TT Huế, ngày 12  tháng 01 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học

Điều dưỡng, kỹ thuật y học hệ chính quy, năm học 2012-2013

 

 

- Thực hiện Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng Y - Dược.

- Thực hiện công văn số 636/HD-ĐHH-ĐTĐH ngày 06/06/2008 của Giám đốc Đại học Huế về việc hướng dẫn thực hiện quy định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học.

Trường Đại học Y Dược Huế thông báo một số nội dung cụ thể về tuyển sinh đào tạo liên thông Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy năm học 2012-2013 như sau:

 

I. NGÀNH TUYỂN

Năm học 2012-2013 Trường Đại học Y Dược Huế tuyển sinh đào tạo liên thông Cao đẳng lên Đại học gồm:

1.     Đại học Điều dưỡng “chuyên ngành Điều dưỡng Đa khoa”.

2.     Đại học Điều dưỡng “chuyên ngành Điều dưỡng Phụ sản”.

3.     Đại học Kỹ thuật Y học “chuyên ngành Kỹ thuật Xét nghiệm”.

4.     Đại học Kỹ thuật Y học “chuyên ngành Kỹ thuật Hình ảnh”.

 

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

- Là những thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học chuyên ngành phù hợp hệ chính quy tập trung.

- Những thí sinh tốt nghiệp cao đẳng loại khá trở lên được tham gia dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp, những thí sinh tốt nghiệp loại trung bình khá, trung bình phải có ít nhất 1 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo.

 

III. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 200 chỉ tiêu

 

IV. VÙNG TUYỂN

Tuyển sinh trong cả nước.

 

V. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển

a. Đơn xin đăng ký dự thi theo mẫu quy định (đính kèm) có xác nhận đồng ý cho dự thi và theo học của cơ quan, đơn vị hoặc chính quyền địa phương nơi quản lý người dự thi.

b. Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu quy định (đính kèm) có xác nhận đồng ý cho dự thi và theo học của cơ quan, đơn vị hoặc chính quyền địa phương nơi quản lý người dự thi. 

c. Bản sao hợp pháp các giấy tờ liên quan tới quá trình học tập như sau:

- Bằng tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học chuyên ngành phù hợp .

- Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc Bổ túc văn hoá tương đương.

d. Bản sao hợp pháp giấy khai sinh.

đ. Giấy xác nhận thâm niên chuyên môn do cơ quan nơi thí sinh đang làm việc hay cơ quan quản lý y tế từ cấp sở y tế hoặc tương đương trở lên cấp.

e. Giấy xác nhận đủ sức khoẻ để học tập do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền cấp.

g. Bốn ảnh mới chụp không quá 6 tháng cỡ 3 x 4 (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi và đóng dấu giáp lai).

f. Hai phong bì có dán tem và ghi tên, địa chỉ của thí sinh.

Toàn bộ hồ sơ trên để trong một phong bì theo mẫu quy định của Hội đồng tuyển sinh. Thí sinh ghi đầy đủ các nội dung ngoài bì hồ sơ.

2. Lệ phí, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

a. Lệ phí hồ sơ và lệ phí dự thi

- Lệ phí hồ sơ 150.000 đồng /thí sinh (nộp cùng hồ sơ xin dự thi).

- Lệ phí dự thi 300.000 đồng /thí sinh (nộp khi đến dự thi).

b. Thời hạn nộp hồ sơ

Trước ngày 05 tháng 04 năm 2012.

c. Địa điểm nộp hồ sơ

Phòng Đào tạo Đại học-CTSV, Trường Đại học Y Dược-Đại học Huế, số 06 đường Ngô Quyền, Thành phố Huế.

 

VII. MÔN THI, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI

1. Môn thi tuyển sinh

Thí sinh phải dự thi 02 môn: Cơ sở ngành và Chuyên ngành.

2. Thời gian thi

Trong ba ngày 04, 05 và 06 tháng 05 năm 2012.

3. Địa điểm thi

Trường Đại học Y Dược-Đại học Huế, số 06 Ngô Quyền, Thành phố Huế.

 

Nếu có gì chưa rõ, xin liên hệ với Trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo Đại học-CTSV Trường Đại học Y Dược-Đại học Huế, số 06 đường Ngô Quyền, Thành phố Huế, điện thoại: 054.3824182.

 

Nơi nhận:

- Các Sở Y tế;       

- Các Bệnh viện;

- Các Trường Cao đẳng, Trung học Y tế.

- Lưu TC-HC, ĐTĐH                                

                       

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

PGS.TS. Võ Tam

/multidata/03_tb_62_ts_c-_-d-k_he_lien_thong-_2012.doc
CÙNG CHUYÊN MỤC