Quy định dạy và học ngoại ngữ không chuyên trong các chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế
Phan Thanh Luân | | 28-05-2021

Quy định dạy và học ngoại ngữ không chuyên trong các chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế (Ban hành kèm theo Quyết định số 1478/QĐ-ĐHH ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế)

/multidata/1478-qd-dhh_1_ngoai_ngu_kc-718.pdf
CÙNG CHUYÊN MỤC