Hướng dẫn thực hiện thi học kỳ năm học 2015-2016
TT CNTT | | 28-12-2015

1. HƯỚNG DẪN RA ĐỀ THI

1.1. Đối với đào tạo theo tín chỉ

         - Đề thi tự luận:       

                  + Học phần có từ  3 đvtc trở lên thời gian làm bài 90 phút.

                  + Học phần có 2 đvtc thời gian làm bài 60 phút.

         - Đề thi trắc nghiệm:

                  + Thời gian làm bài do Ban chủ nhiệm Khoa/ Bộ môn quy định.

                  + Học phần có từ  3 đvtc trở lên ra đề gồm  100 câu hỏi.

                  + Học phần có 2 đvtc ra đề gồm 80 câu hỏi.

1.2. Đối với đào tạo theo niên chế

         - Đề thi tự luận:       

                  + Học phần có 3 đvht lý thuyết trở lên thời gian làm bài 120 phút.

                  + Học phần có 2 đvht lý thuyết thời gian làm bài 90 phút.

                  + Học phần có 1 đvht lý thuyết thời gian làm bài 60 phút.

         - Đề thi trắc nghiệm:

                  + Thời gian làm bài do Ban chủ nhiệm Khoa/ Bộ môn quy định.

                  + Học phần có 3 đvht lý thuyết trở lên ra đề gồm 100 câu hỏi.

         + Học phần có 2 đvht lý thuyết ra đề gồm  80 câu hỏi.

         + Học phần có 1 đvht lý thuyết ra đề gồm 60 câu hỏi.

1.3. Quy trình ra đề thi

         - Đề thi tự luận: Khoa, Bộ môn biên soạn chủ đề thi kết thúc học phần 01đvht hoặc 01 đvtc gồm 10 chủ đề, mỗi chủ đề có thời lượng làm bài 30 phút. Khoa, Bộ môn thông báo các chủ đề thi kết thúc học phần cho sinh viên. Ban chủ nhiệm Khoa, Bộ môn bốc thăm trong các chủ đề đã thông báo để tổ hợp thành 2 đề A, B.

         - Đề thi trắc nghiệm: Khoa, Bộ môn ra đề thi bảo đảm phủ lấp toàn bộ nội dung của học phần, ra 2 đề A, B làm đề chính thức.

         - Phòng Khảo thí-ĐBCLGD kết hợp với Khoa, Bộ môn thực hiện nhân sao đề thi theo lịch phân công. Phòng Khảo thí-ĐBCLGD chịu trách nhiệm lưu trữ và cử cán bộ đưa đề thi đến Phòng Hội đồng để Ban coi thi giao cho cán bộ coi thi trước thời gian thi 10 phút. Riêng đối với đề thi theo hình thức tự luận, Hội đồng coi thi tổ chức bốc thăm chọn đề thi chính thức ngay trước buổi thi.

 

2. HƯỚNG DẪN COI THI VÀ THỜI GIAN THI

- Cán bộ coi thi:

         + Ban chủ nhiệm các Khoa, Bộ môn cử cán bộ giảng dạy tham gia coi thi đảm bảo mỗi phòng thi có 2 CBCT và gửi danh sách cho Phòng ĐTĐH (Ban Coi thi sẽ phân công CBCT vào phòng thi).

         + Nếu Khoa, Bộ môn không đủ CBCT cần Nhà trường điều động bổ sung thì gửi văn bản đề xuất cho Phòng ĐTĐH.

 - Tổ chức thi:

         + Giảng đường thi: Được thông báo tại lịch phân giảng đường hàng tuần trên trang web của Phòng ĐTĐH: dtdh-ydh.edu.vn hoặc tại tiền sảnh Nhà B.

         + Thời gian thi theo kế hoạch đã ghi trên lịch thi và thời gian biểu từng buổi thi cụ thể như sau:

   

Stt

CBCT có mặt tại phòng Hội đồng

CBCT gọi sinh viên vào phòng thi

Thời gian phát đề thi

Sinh viên bắt đầu làm bài

Buổi sáng

6g50

7g05

7g10

7g15

9g00

9g15

9g20

9g25

Buổi chiều

13g20

13g35

13g40

13g45

15g00

15g15

15g20

15g25

 

         + Hội đồng coi thi tổ chức bốc thăm chọn đề thi chính thức ngay trước buổi thi đối với đề thi theo hình thức tự luận.

         + Vào cuối buổi thi, 2 CBCT mang túi bài thi, cặp tài liệu phòng thi, giấy thi và giấy nháp chưa dùng nộp tất cả cho Ban Coi thi.

         + Cán bộ coi thi dán nhãn niêm phong và ký niêm phong tại chỗ.

- Đối với sinh viên: Phải hoàn tất đóng học phí và phải có Thẻ sinh viên mới được dự thi.

 

3. CHẤM THI:

         - Nhà trường tổ chức chấm thi các học phần tập trung theo thời gian cụ thể trên lịch thi học kỳ. Các Khoa/ Bộ môn cử tối thiểu hai cán bộ tham gia chấm thi và mang theo đáp án, thang điểm đã được Ban chủ nhiệm đơn vị phê duyệt. Sau khi chấm xong cán bộ chấm thi niêm phong đáp án và thang điểm nộp lại để phục vụ cho công tác thanh tra pháp chế và kiểm định chất lượng giáo dục.

         - Địa điểm chấm thi: Các Phòng chấm thi của Phòng Khảo thí-ĐBCLGD và Phòng ĐTĐH số 5.

CÙNG CHUYÊN MỤC

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Dược sĩ hệ Liên thông Chính quy từ Cao đẳng khóa 2020-2023.

Thăm dò ý kiến rộng rãi dự thảo Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo đổi mới ngành cử nhân Điều dưỡng