Điều chỉnh thâm niên chuyên môn đào tạo liên thông trình độ đại học Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học, Y tế Công cộng hệ VLVH, năm học 2012-2013
TT CNTT | | 27-01-2015

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 

Số: 249/TB/YD-TS2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thừa Thiên Huế, ngày  22  tháng 2 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Về việc Điều chỉnh thâm niên chuyên môn đào tạo liên thông trình độ đại học

Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học, Y tế Công cộng hệ VLVH, năm học 2012-2013

 

Trường Đại học Y Dược Huế đã có thông báo số 61/TB/YD-TS2012 ngày 12/01/2012 về việc tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học và Y tế công cộng hệ vừa làm vừa học năm học 2012-2013, tại mục 3, phần III về thâm niên chuyên môn đã ghi: “Người tốt nghiệp trung cấp y tế chuyên ngành phù hợp loại giỏi phải có thâm niên chuyên môn từ 12 tháng trở lên. Các đối tượng còn lại phải có thâm niên chuyên môn từ 24 tháng trở lên”.

 

Thực hiện Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học. Nay điều chỉnh Mục 3, Phần III của thông báo số 61 về thâm niên chuyên môn là: “Người tốt nghiệp trung cấp y tế chuyên ngành phù hợp phải có thâm niên chuyên môn từ 36 tháng trở lên”.

 

Kính đề nghị quý cơ quan phổ biến thông báo này đến các cơ sở trực thuộc của đơn vị mình

 

Nơi nhận:

- TCHC

- Lưu TC-HC, ĐTĐH-CTSV

 

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

PGS.TS. Võ Tam

CÙNG CHUYÊN MỤC

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Dược sĩ hệ Liên thông Chính quy từ Cao đẳng khóa 2020-2023.

Thăm dò ý kiến rộng rãi dự thảo Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo đổi mới ngành cử nhân Điều dưỡng