ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Đặng Công Thuận

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trưởng Phòng

Nguyễn Thị Anh Phương

Tiến sĩ

Phó trưởng Phòng

Nguyễn Thanh Thảo

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Phó trưởng Phòng

Phan Thị Tố Như

Thạc sĩ

Chuyên viên

Lê Hoàng Gia Ngọc

Thạc sĩ

Chuyên viên

Nguyễn Thị Mai Anh

Thạc sĩ

Chuyên viên

Nguyễn Thị Thảo

Cử nhân

Chuyên viên

Hồ Thị Hồng Phương

Cử nhân

Chuyên viên

Phạm Thị hợp Khánh

Cử nhân

Chuyên viên

Trần Thị Kim Hạnh

Cử nhân

Chuyên viên

Lê Huy Tú Uyên

Cử nhân

Chuyên viên

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Bác sĩ

Chuyên viên