ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Nguyễn Văn Thanh

Thạc sĩ

Phụ trách Phòng

Nguyễn Thanh Gia

Tiến sĩ

Phó trưởng Phòng

Hoàng Đình Huề

Thạc sĩ

Giảng viên

Trần Khánh Toàn

Thạc sĩ

Chuyên viên

Nguyễn Vũ Thành

Thạc sĩ

Chuyên viên

Nguyễn Khoa Quỳnh Thơ

Thạc sĩ

Chuyên viên

Trần Quang Đạo

Cử nhân

Chuyên viên

Nguyễn Thị Hảo

Cử nhân

Chuyên viên

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Bác sĩ

Chuyên viên

Nguyễn Thị Khoa Như

Bác sĩ

Chuyên viên

Đặng Hoàng Nhật Vi

Cử nhân

Nhân viên