QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Phòng Khảo thí - Bảo đảm chất lượng giáo dục được thành lập vào ngày 27/04/2006, theo Quyết định số 890/QĐ-YK-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (Trường Đại học Y khoa trước đây). Đến năm 2020, Nhà trường đã ban hành Quyết định số 236/QĐ-ĐHYD ngày 10/2/2020 đổi tên thành Phòng Khảo thí - Bảo đảm chất lượng giáo dục, sau các lần đổi tên vào năm 2007, và năm 2010 để sắp xếp lại tổ chức bên trong.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Về nhân sự, tính đến nay, Phòng Khảo thí - ĐCLGD có 11 cán bộ, bao gồm 01 phụ trách phòng, 01 phó trưởng phòng, 1 chuyên gia cố vấn và 08 cán bộ chuyên trách.

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

TS. Nguyễn Thanh Gia

Phó trưởng phòng phụ trách

2

ThS. Nguyễn Văn Thanh

Phó trưởng phòng

3

ThS. Hoàng Đình Huề

Cố vấn BĐCLGD

4

CN. Trần Quang Đạo

Chuyên viên

5

ThS.BS. Trần Khánh Toàn

Chuyên viên

6

ThS. Nguyễn Khoa Quỳnh Thơ

Chuyên viên

7

ThS.BS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chuyên viên

8

ThS.BS. Nguyễn Vũ Thành

Chuyên viên

9

CN. Nguyễn Thị Hảo

Chuyên viên

10

BS. Nguyễn Thị Khoa Như

Chuyên viên

11

CN. Đặng Hoàng Nhật Vi

Chuyên viên

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phòng Khảo Thí - Bảo đảm chất lượng giáo dục trực thuộc Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện các nhiệm vụ về công tác Khảo thí và công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục.

BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

Nhiệm kỳ

Trưởng đơn vị

Phó trưởng đơn vị

2006 - 2010

ThS. Hoàng Đình Huề

ThS. Phan Vĩnh Sinh

2010 - 2015

ThS. Hoàng Đình Huề

 

2015 - 2019

ThS. Trần Văn Hòa

ThS. Nguyễn Văn Thanh

2019 - 2023

ThS. Nguyễn Văn Thanh

(Phó phụ trách)

TS. Nguyễn Thanh Gia

Từ 12/2023 đến nay

TS. Nguyễn Thanh Gia

(Phó phụ trách)

ThS. Nguyễn Văn Thanh