ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Bùi Thị Nguyệt

Thạc sĩ

Trưởng phòng

Ngô Văn Thắng

Thạc sĩ

Phó trưởng Phòng

Đặng Thị Hòa

Thạc sĩ

Chuyên viên

Tôn Nữ Quỳnh Như

Thạc sĩ

Chuyên viên

Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

Cử nhân

Chuyên viên

Trương Việt Trình

Bác sĩ

Chuyên viên

Hoàng Ngọc Thanh

Bác sĩ

Chuyên viên

Bảo Thắng

Cử nhân

Nhân viên