HƯỚNG NGHIÊN CỨU

  • Dịch tễ học phân tử nhiễm trùng các virus cúm và các virus gây nhiễm trùng hô hấp, các Enterovirus gây bệnh tay chân miệng, virus dengue gây sốt xuất huyết, HPV gây ung thư cổ tử cung và u nhú tình dục.
  • Dịch tễ học phân tử và chẩn đoán các vi khuẩn gồm vi khuẩn lao (Mycobacteria tuberculosis và lao kháng thuốc, liên cầu lợn (Streptococus suis), chẩn đoán và nghiên cứu đột biến kháng thuốc của các vi khuẩn Helicobacter pylori… chẩn đoán phân tử các Mycoplasma gây nhiễm trùng đường sinh dục.
  • Phát triển/Áp dụng các kỹ thuật phân tử để xác định các vi khuẩn và virus nhiễm trùng mới và tái xuất hiện.
  • Ứng dụng sinh học phân tử trong định danh loài vi khuẩn bằng kỹ thuật giải trình tự gen và genome vi sinh vật
  • Các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn bệnh viện: dịch tễ học lâm sàng, dịch tễ học phân tử, tính kháng thuốc của các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn bệnh viện như MRSA, E. coli, Ps. aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, E. coli, MRSA.
  • Phát triễn các cơ sở dữ liệu khoa học, công cụ khai phá dữ liệu trên các nền tảng điện toán đám mây phục vụ nghiên cứu khoa học, khám và chữa bệnh.

TIỀM LỰC

Trần Đình Bình

Phó Giáo sư Tiến sĩ

Lê Văn An

Phó Giáo sư Tiến sĩ

Ngô Viết Quỳnh Trâm

Phó Giáo sư Tiến sĩ

Ung Thị Thuỷ

Thạc sĩ

Đinh Thị Hải

Cử nhân

CÔNG BỐ KHOA HỌC

1. Tam Chau HT, Ha Nguyen PN, Nguyen HB. Genotyping of Mycobacterium leprae strains in south central coast and central highlands of Vietnam. Iranian Journal of Microbiology. 2023. doi: 10.18502/ijm.v15i2.12470

2. Tam Le M, Nguyen Nguyen D, Bach Nguyen H, Quynh Tram Ngo V, Quoc Huy Nguyen V. Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma genitalium detection and sperm quality: A cross-sectional study in Vietnam. International Journal of Reproductive BioMedicine (IJRM). 2022:185-194. doi: 10.18502/ijrm.v20i3.10710

3. Nguyen H, Linh Nguyen TK, Ung TT, Nhi Mai TT, Hoa Tran TN, Tram Ngo VQ, An Le V. Case of misdiagnosed melioidosis from Hue city, Vietnam. Iran J Microbiol. 2022;14(3):430-433.

4. Chisu V, Zobba R, Masala G, et al. First Molecular Detection of Zoonotic Chlamydia Species in Vietnamese Goats. Pathogens. 2022;11(8):903. doi: 10.3390/pathogens11080903

5. Le BCT, Burassakarn A, Tongchai P, et al. Characterization and Involvement of Exosomes Originating from Chikungunya Virus-Infected Epithelial Cells in the Transmission of Infectious Viral Elements. International Journal of Molecular Sciences. 2022;23(20):12117. doi: 10.3390/ijms232012117

6. Ho HN, Le HH, Le TG, et al. Formulation and characterization of hydroxyethyl cellulose-based gel containing metronidazole-loaded solid lipid nanoparticles for buccal mucosal drug delivery. International Journal of Biological Macromolecules. 2022;194:1010-1018. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2021.11.161

7. Le BCT, Ekalaksananan T, Thaewnongiew K, et al. Interepidemic Detection of Chikungunya Virus Infection and Transmission in Northeastern Thailand. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 2020;103(4):1660-1669. doi: 10.4269/ajtmh.20-0293

8. Le MT, Nguyen VQH, Nguyen LNT, Ngo VQT, Nguyen HB, Cao NT. Is Chlamydia trachomatis PCR Detection from Cervical Canal Swabs Associated with Tubal Obstruction?. Fertility & Reproduction. 2020;02(01):3-8. doi: 10.1142/S2661318220500012

9. Le T, Ekalaksananan T, Overgaard H, et al. Factors associated with chikungunya prevalence in northeastern Thailand in 2016–2017. International Journal of Infectious Diseases. 2020;101:522. doi: 10.1016/j.ijid.2020.09.1353

10. Le MT, Nguyen TLN, Le DD, et al. Is genital tract infection related to tubal diseases in infertile Vietnamese women?. The Journal of Infection in Developing Countries. 2019;13(10):906-913. doi: 10.3855/jidc.11632

11. Le T, Ekalaksananan T, Overgaard H, et al. Association of acute febrile illness with Chikungunya infection in Northeastern Thailand. International Journal of Infectious Diseases. 2019;79:149. doi: 10.1016/j.ijid.2018.11.363

12. Nguyen VQH, Ngo VQT, Le MT, et al. Community-based prevalence versus hospital-based incidence of genital Human Papillomavirus infection in Central Vietnam. The Journal of Infection in Developing Countries. 2018;12(07):568-572. doi: 10.3855/jidc.10297

13. Nguyen BH, Phan DHN, Nguyen HX, Le AV, Alberti A. Molecular diagnostics and ITS-based phylogenic analysis of Streptococcus suis serotype 2 in central Vietnam. The Journal of Infection in Developing Countries. 2015;9(06):624-630. doi: 10.3855/jidc.7027

14. Paquette SG, Banner D, Chi LTB, et al. Pandemic H1N1 influenza A directly induces a robust and acute inflammatory gene signature in primary human bronchial epithelial cells downstream of membrane fusion. Virology. 2014;448:91-103. doi: 10.1016/j.virol.2013.09.022

15. An LV, Bao Chi LT, Bach NH, et al. Molecular characterization of influenza A(H1N1)pdm09 virus circulating during the 2009 outbreak in Thua Thien Hue, Vietnam. The Journal of Infection in Developing Countries. 2013;7(03):235-242. doi: 10.3855/jidc.2883

16. Tram NVQ, Bach NH, Anh NTC, et al. Preliminary remarks on assembly whole genome sequencing of MDR M tuberculosis isolated in Vietnam. The Journal of Infection in Developing Countries. 2011;6(01):95-96. doi: 10.3855/jidc.2457

17. Loc NH, Bach NH, Kim T, Yang M. Tissue culture and expression of Escherichia coli heat-labile enterotoxin B subunit in transgenic Peperomia pellucida. Protein Expression and Purification. 2010;72(1):82-86. doi: 10.1016/j.pep.2010.02.010