HƯỚNG NGHIÊN CỨU

- Nhi khoa là một trong những ngành đang phát triển rất mạnh ở Huế. Về nghiên cứu khoa học, đã có trên 300 công trình đã được công bố trên các tạp chí y học trong và ngoài nước. Trong những năm qua, Bộ môn đã tham gia 1 đề tài nhánh cấp Nhà nước, chủ trì thực hiện 15 đề tài cấp Bộ và trên 100  đề tài cấp Trường, tất cả các đề tài đều đã được nghiệm thu với kết quả được đánh giá cao.

- Kết quả của các công trình nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn trong đào tạo và điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Trung ương Huế.

TIỀM LỰC

CÔNG BỐ KHOA HỌC

1. Son B, Kim-Hoa N, Tuy N, Phu N, Nam-Anh N. Loeffler"s syndrome mimicking lung tumor and pneumonia in a child: A case report. Respiratory Medicine Case Reports. 2022;37:101638. doi: 10.1016/j.rmcr.2022.101638

2. Bui-Binh-Bao S, Nguyen-Thi-My T, Nguyen-Duy-Nam A, Kim Hoa NT, Pham-Van D. Is Serum Lactate a Good Predictor of Mortality in Children Aged 2 Months to 5 Years With Pneumonia in Central Vietnam. Global Pediatric Health. 2021;8:2333794X2110608. doi: 10.1177/2333794x211060806

3. Thy PAL, , Tran KH, et al. The value of urinary soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) in children with nephrotic syndrome. AIMS Medical Science. 2021;8(2):163-174. doi: 10.3934/medsci.2021015

4. Nguyen T, Bui B, Ngo Q, Fitzgerald D, Graham S, Marais B. Applying lessons learnt from research of child pneumonia management in Vietnam. Paediatric Respiratory Reviews. 2021;39:65-70. doi: 10.1016/j.prrv.2020.09.005

5. . Clinical, laboratory features and minimal residual disease levels in childhood acute lymphoblastic leukemia at Hue Central Hospital, Viet Nam. Annals of Clinical and Analytical Medicine. 2021;12(Suppl_1). doi: 10.4328/ACAM.20328

6. Bao Son BB, Kim Hoa NT, Rodriguez- Galindo C. Ganglioneuroma of mediastinum and adrenal gland. Journal of Pediatric Surgery Case Reports. 2020;61:101628. doi: 10.1016/j.epsc.2020.101628

7. Bui Binh Bao S, Thai Viet T, Nguyen Manh P, Nguyen Thi Kim H. Pulmonary artery sling. Journal of Pediatric Surgery Case Reports. 2020;63:101657. doi: 10.1016/j.epsc.2020.101657