Về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược


SỐ HIỆU

4808 TB ĐHYD

THỜI GIAN

01-12-2022


1. Thời gian nộp hồ sơ: đến 17h00 ngày 09/12/2022 2. Thời gian thi: Ngày 24 và 25 tháng 12 năm 2022 3. Thời gian xác định kinh nghiệm công tác được tính đến ngày 09/12/2022.
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.