Thông báo về việc sinh viên đăng ký thi lại các học phần chưa đạt từ năm 2014-2015 trở về trước vào học kỳ II năm học 2015-2016


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

13-06-2016

22-06-2016


Thực hiện Biên bản họp xét lên lớp năm học 2015-2016 ngày 17/10/2015 của Hội đồng xét lên lớp và thông báo số 2161/TB/ĐHYD-ĐTĐH ngày 31/08/2015 về việc đăng ký lại các học phần chưa đạt từ năm 2014-2015 trở về trước của Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế, Nhà trường thông báo một số nội dung sau:

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc sinh viên đăng ký thi lại các học phần chưa đạt từ năm 2014-2015 trở về trước vào học kỳ II năm học 2015-2016, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.