Thông báo về kế hoạch thu học phí học ngoại ngữ không chuyên


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

24-04-2016

24-04-2016


Trường Đại học Ngoại ngữ Huế thông báo về kế hoạch thu học phí học ngoại ngữ không chuyên như sau:

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về kế hoạch thu học phí học ngoại ngữ không chuyên, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.