Thông báo về chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ không chuyên


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

07-01-2020

07-01-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ không chuyên, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.