Trần Hữu Dũng

Trần Hữu Dũng

Tiến sĩ

Bộ môn Ngoại Giảng viên


Lĩnh vực nghiên cứu

Orthopedic, OA Knee, OA Hip, Arthroscopy