Phan Thị Tuyết Nhung

Phan Thị Tuyết Nhung

Thạc sĩ

Bộ môn Sinh lý Kỹ thuật viên

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm 2009-2013, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

- Thạc sĩ Công nghệ Y sinh học 2016-2018, Trường Đại học Y Dược Huế liên kết Trường Đại học Sassari Ý

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

- 9/2013 đến nay: công tác tại Bộ môn Sinh lý học, tham gia công tác giảng dạy thực hành

- 6/2020 đến nay: Kiêm nhiệm công tác tại Đơn vị Thăm dò chức năng, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, thực hiện các kỹ thuật về thăm dò chức năng phục vụ các mục đích khám chữa bệnh, đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học.