Phan Nguyễn Anh Thư

Phan Nguyễn Anh Thư

Thạc sĩ

Bộ môn Sinh lý Kỹ thuật viên

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

-  2011 - 2015 : Cử nhân Kỹ thuật Xét nghiệm, tại trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

-  2018 - 2020: Tốt nghiệp Thạc sỹ khoa học Y Sinh, liên kết giữa trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và trường Đại học Sassari, cộng hòa Ý.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
- 2/2016 đến nay: Công tác tại bộ môn Sinh lý học, trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, tham gia công tác giảng dạy thực hành.