Lê Thị Kim Dung

Lê Thị Kim Dung

Thạc sĩ

Bộ môn Sinh lý Kỹ thuật viên

Quá trình đào tạo:

- Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm 2007-2011,  trường Đại học Y - Dược Huế. 

- Thạc sĩ ngành Y học chức năng, khóa 2015 - 2017, trường Đại học Y - Dược Huế. 

Quá trình công tác chuyên môn:

- 09/2011: công tác tại Bộ môn Sinh lý học, tham gia công tác giảng dạy thực hành.