Đặng Thị Băng Châu

Đặng Thị Băng Châu

Cử nhân

Bộ môn Hoá sinh Kỹ thuật viên