Trần Thị Thu Lành

Trần Thị Thu Lành

Bác sĩ CKII

Bộ môn Gây mê hồi sức và Cấp cứu Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ