Phạm Thị Minh Thư

Phạm Thị Minh Thư

Thạc sĩ

Bộ môn Gây mê hồi sức và Cấp cứu Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ


Lĩnh vực nghiên cứu

Gây mê hồi sức