Bùi Thị Thương

Bùi Thị Thương

Bác sĩ CKIILĩnh vực nghiên cứu

Gây mê hồi sức