Sinh viên

Thi đua, khen thưởng
Ngày cập nhật 06-05-2022| Quy chế Công tác sinh viên
Áp dụng vào năm học 2021-2022

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- Danh hiệu thi đua: Áp dụng cho cá nhân và tập thể sinh viên hệ chính quy, liên thông chính quy định kỳ cuối mỗi năm học.

- Khen thưởng cuối năm học: Áp dụng cho cá nhân và tập thể sinh viên hệ chính quy, liên thông chính quy năm thứ nhất đến năm cận cuối khóa.

- Khen thưởng toàn khóa học: Áp dụng cho cá nhân sinh viên hệ chính quy, liên thông chính quy, liên thông vừa làm vừa học năm cuối khóa.

- Khen thưởng thường xuyên, kịp thởi: Áp dụng cho cá nhân và tập thể sinh viên toàn trường.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Xét danh hiệu thi đua

Cuối mỗi năm học, căn cứ đề nghị của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên của Nhà trường, Hiệu trưởng ký Quyết định công nhận danh hiệu thi đua cho các cá nhân và tập thể lớp sinh viên đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

1.1. Danh hiệu thi đua cá nhân

- Danh hiệu sinh viên Khá: Xếp loại học tập và rèn luyện từ khá trở lên, không bị kỷ luật, không có học phần thi lại.

- Danh hiệu sinh viên Giỏi: Xếp loại học tập từ giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện từ tốt trở lên, không bị kỷ luật, không có học phần thi lại.

- Danh hiệu sinh viên Xuất sắc: Xếp loại học tập và rèn luyện xuất sắc, không bị kỷ luật, không có học phần thi lại.

1.2. Danh hiệu thi đua tập thể

- Danh hiệu Lớp sinh viên Tiên tiến

+ Có ít nhất 25% sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Khá trở lên.

+ Có ít nhất 01 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi trở lên.

+ Không có sinh viên xếp loại kém về học tập hoặc rèn luyện.

+ Không có sinh viên bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

+ Tập thể lớp đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện, tổ chức và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong Nhà trường.

- Danh  hiệu Lớp sinh viên Xuất sắc

+ Lớp đạt các tiêu chuẩn của tập thể Lớp sinh viên Tiên tiến.

+ Có ít nhất 10% sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi trở lên.

+ Có ít nhất 01 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc.

2. Xét khen thưởng

Căn cứ đề nghị của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên của Nhà trường, Hiệu trưởng ký Quyết định khen thưởng cho cá nhân và tập thể lớp sinh viên đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

2.1. Khen thưởng cá nhân

- Sinh viên học tập giỏi rèn luyện tốt trở lên, không bị kỷ luật, không có học phần thi lại; tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động, phong trào thi đua của Nhà trường.

- Sinh viên học tập khá, rèn luyện tốt trở lên, không bị kỷ luật, không có học phần thi lại; tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động, phong trào thi đua của Nhà trường.

Số lượng sinh viên được đề xuất khen thưởng không vượt quá 10% tổng số sinh viên của lớp.

2.2. Khen thưởng tập thể

Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên của Nhà trường sẽ xem xét chọn các tập thể tiêu biểu nhất theo khối/ngành học trong số các tập thể đạt danh hiệu Lớp sinh viên Xuất sắc và Lớp sinh viên Tiên tiến để tuyên dương khen thưởng

2.3. Khen thưởng thường xuyên, kịp thời

- Sinh viên đạt giải Nhất cấp Đại học Huế, giải Khuyến khích trở lên cấp quốc gia, quốc tế trong các cuộc thi Olympic các môn học, thi nghiên cứu khoa học, thi chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể thao;

- Sinh viên đóng góp có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, trong hoạt động thanh niên xung kích, sinh viên tình nguyện, giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động trong lớp, khoa, trong ký túc xá, hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao;

- Sinh viên có thành tích trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, dũng cảm cứu người bị nạn, chống tiêu cực tham nhũng;

- Sinh viên đạt các thành tích đặc biệt khác.

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Cuối mỗi năm học, khóa học, Nhà trường sẽ ra thông báo hướng dẫn cụ thể  quy trình và thủ tục xét thi đua, khen thưởng. Căn cứ vào thành tích đạt được trong học tập và rèn luyện của sinh viên, ban cán sự tiến hành họp lớp, lập danh sách kèm theo bản thành tích cá nhân và tập thể lớp, có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm-cố vấn học tập, đề xuất Phòng Chính trị và Công tác sinh viên xét thi đua khen thưởng.

2. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tổ chức tổng hợp, rà soát danh sách và đề nghị Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên của Nhà trường xét duyệt.

3. Căn cứ vào biên bản họp xét thi đua khen thưởng cho sinh viên của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên của Nhà trường, Hiệu trưởng ký Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên.

Thông tin chi tiết tại:

1. Quy định hướng dẫn xét thi đua, khen thưởng cho sinh viên

2. Quy định hướng dẫn xét thi đua, khen thưởng điều chỉnh