ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Lê Thị Thu Hằng

Thạc sĩ

Phụ trách Phòng

Cao Thị Hồng Nhung

Cử nhân

Tổ trưởng

Hầu Văn Việt Tú

Kỹ sư

Tổ trưởng

Bùi Thị Minh Châu

Cử nhân

Kế toán viên

Hồ Thị Kiều Nhi

Cử nhân

Kế toán viên

Cao Thị Bích Ngọc

Cử nhân

Kế toán viên

Trần Thị Minh Hảo

Kế toán viên

Hoàng Minh Dũng

Cử nhân

Kế toán viên

Trần Nguyễn Quỳnh Tiên

Cử nhân

Kế toán viên

Nguyễn Hữu Nhật Minh

Cử nhân

Kế toán viên

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Thạc sĩ

Kế toán viên

Phan Văn Phước

Thạc sĩ

Kế toán viên

Trần Anh Hà

Thạc sĩ

Chuyên viên

Nguyễn Đức Tùng Phương

Kỹ sư

Chuyên viên

Hầu Phước Trung

Kỹ sư

Chuyên viên

Hoàng Trọng Hiền

Dược sĩ

Chuyên viên

Hồ Ngọc Phước

Cử nhân

Chuyên viên

Nguyễn Tiến Quang

Cử nhân

Chuyên viên

Nguyễn Thành Đạt

Cử nhân

Chuyên viên

Nguyễn Minh Nhật

Cử nhân

Kế toán viên

Hoàng Văn Đoàn

Chuyên viên