CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trưởng Bộ môn: ThS.BS Nguyễn Thị Huyền

Giảng viên:

- PGS.TS.BS Phan Thị Minh Phương

- TS.BS Phan Thị Hằng Giang

- ThS.BS Lê Bá Hứa

- ThS.BS Nguyễn Thị Huyền

- ThS.BS Trần Thanh Loan

- ThS.BS. Phan Ngọc Đan Thanh

KTV:

- ThS.CN Trần Long Anh

- ThS.CN Trần Thị Bích Ngọc

- ThS.CN Trương Thị Bich Phương

- CN Nguyễn Thị Phước

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Hiện tại Bộ môn đang được giao nhiệm vụ giảng dạy môn Miễn dịch và môn Sinh lý bệnh cho các đối tượng sinh viên của nhà trường. bên cạnh đó, Bộ môn cũng được giao nhiệm vụ giảng dạy học phần Miễn dịch cho các đối tượng sau đại học mà trường đang đào tạo.

HOẠT ĐỘNG

- giảng dạy các đối tượng sinh viên chính quy của trường

- giảng dạy các đối tượng sau đại học

- Tiếp nhận sinh viên nước ngoài sang thực tế tại phòng lab bộ môn