CKI Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm

Chuyên khoa cấp I

2 năm

Chuyên Khoa 1

CK 60 72 92

THPT Quốc gia


Chương trình đào tạo