CKI Gây mê hồi sức

Bác sĩ Chuyên khoa cấp I

2 năm

Chuyên Khoa 1

CK 60 72 33

THPT Quốc gia


Chương trình đào tạo

Đang cập nhật…



Chuẩn đầu ra