Bậc/chương trình Ngày ban hành Quy chế/Quy định
Đại học05-12-2022Mẫu đơn Xin cấp lại Bản sao/ Bảng điểm/ Phụ lục văn bằng tốt nghiệp đại học
Đại học15-04-2022Sửa đổi bổ sung Quy định ĐTĐH hệ CQ ban hành theo QĐ số 1894/QĐ-ĐHYD (ban hành kèm theo QĐ số 2583/QĐ-ĐHYD)
Đại học15-04-2022Quy định ĐTĐH hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo QĐ số 1894/QĐ-ĐHYD)
Đại học15-04-2022Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo QĐ số 2571/QĐ-ĐHYD)
Đại học02-04-2022Quy định dạy và học ngoại ngữ không chuyên trong các chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế
Đại học08-11-2021Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
Sau đại học16-10-2021Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
Sau đại học11-10-2021Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế
Sau đại học08-10-2021Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế
Sau đại học30-08-2021Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ
Sau đại học28-06-2021Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ
Sau đại học01-06-2020Quy định tổ chức và quản lý chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài tại Đại học Huế
Đại học20-12-2019Quy định tuyển sinh và đào tạo dự bị tiến sĩ tại Đại học Huế
Sau đại học20-12-2019Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế
Đại học19-08-2019Quy định quản lý các chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài tại Đại học Huế
Đại học04-07-2006Quy chế đào tạo Bác sĩ nội trú
THÔNG TIN HỌC VỤ

Danh mục ngành học xếp theo tên ngành


Kế hoạch năm học và các mốc thời gian quan trọng


Các qui định, quy chế đào tạo đang áp dụng tại Nhà trường