Thông báo về việc thưởng các bài báo đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS), Scopus, DOAJ năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

15-01-2021

15-01-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc thưởng các bài báo đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS), Scopus, DOAJ năm 2020, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.