Về việc đăng ký sử dụng Cơ sở dữ liệu UpToDate


SỐ HIỆU

4491/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

14-11-2022


Nhằm thực hiện việc sử dụng cơ sở dữ liệu UpToDate hiệu quả hơn, Nhà trường thông báo đến các cán bộ, học viên và sinh viên về việc đăng ký sử dụng Cơ sở dữ liệu UptoDate
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Về việc đăng ký sử dụng Cơ sở dữ liệu UpToDate, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin - Thư viện tại đây để có thêm thông tin.