Về việc thông báo mời chào giá Cơ sở dữ liệu Uptodate


SỐ HIỆU

929/ĐHYD-KHTCCSVC

THỜI GIAN

09-03-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Về việc thông báo mời chào giá Cơ sở dữ liệu Uptodate, xin vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất tại đây để có thêm thông tin.