Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Sau đại học Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế lần thứ XIII năm 2024


SỐ HIỆU

2388/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

27-05-2024


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Sau đại học Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế lần thứ XIII năm 2024, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.