Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ năm 2021


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

30-06-2021

30-06-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ năm 2021, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.