Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp Đại Học Huế


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

25-05-2022


Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Ngọc Hà. Ngành: Điện quang và Y học hạt nhân. Mã số: 9 72 01 11. Với đề tài: “NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CẮT LỚP VI TÍNH NGỰC LIỀU THẤP TRONG CHẨN ĐOÁN CÁC NỐT MỜ PHỔI”. Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 6 năm 2022 tại Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP. Huế. Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp Đại Học Huế, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.